Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 01 mars 2018

Trivsel, trygghet och kvalitet

I dagens skolsystem kan det vara svårt att veta ”vad har jag för ansvar?” när det gäller elevens lärande.

Därför har vi valt att definiera vem som har ansvaret för elevens lärande med utgångspunkt från skolverkets uttalande.

”Utbildningen ska främja elevernas ansvarstagande och samarbetsförmåga” och ”Eleven har rätt till stöd för att klara sin skolgång, men har också skyldighet att göra sitt bästa för att nå uppsatta mål”.

 • göra sitt bästa för att nå uppsatta mål
 • närvara fysiskt och mentalt vid samtliga lektioner
 • hålla sig informerad om sin studiesituation
 • förbereda sig inför/till lektioner via t.ex. klassmappar
  och inspelade filmer samt ta med lämpligt material till lektioner
 • utföra samtliga hemuppgifter/hemarbete, 2-3 h per dag
 • lämna in Inlämningsuppgifter i tid
 • delta i planerad/(beslutad stödundervisning) extra
  undervisningstid
 • hålla sig uppdaterad vad som gäller t.ex. närvarokrav,
  schemaändringar, prov och studiebesök
 • i gruppen aktivt bidra till ett positivt arbetsklimat och
  resultat
 • följa skolans trivselregler.
 • eleven når uppsatta mål för utbildningen
 • inkludera studie-planering/teknik i undervisningen i varje
  ämne
 • utmana alla elever
 • undervisningen är varierad, intresseväckande och språkutvecklande
 • välja ut innehållet och presentera/undervisa så att ett
  verkligt överlämnande sker
 • hålla sig á jour med sitt ämne, pedagogik och metodik
 • ge elever hem- och arbetsuppgifter som motsvarar SAMR och Blooms taxonomi
 • identifiera vilka elever som behöver extra (hjälp och
  stöd) undervisningstid och erbjuda det
 • signalera för mentorn om något inte stämmer t.ex.
  oroväckande hög frånvaro och slarv med uppgifter
 • informera eleverna om målet med undervisningen och
  tydliggöra betygskriterierna
 • hålla eleverna uppdaterade om deras studiesituation
  (formativ bedömning)
 • säkerställa att arbetsklimat, gruppdynamik och samarbete
  är välfungerande i gruppen
 • föra in prov i skrivschema senast 18 september.
 • eleverna är väl informerade om skolans och utbildningens
  organisation och verksamhet
 • informera sig om att elever behärskar grundläggande
  datorteknik
 • elevgruppen blir väl förtrogen med gemensamma värderingar, skolans regler och rutiner
 • klassråd genomförs regelbundet (protokoll till resp.
  rektor) och eleverna uppmuntras att påverka, vara delaktiga och ta ansvar.
 • Samtala med enskild elev eller grupp kring ansvarsfrågan vid behov.
 • uppmärksamma elevernas arbetsbörda och på mentorstid
  diskutera klasskalendern
 • värna om den fysiska miljön, se till att det är ordning
  och reda dagligen i undervisningsrummen och genom att klassens städområde/hemklassrum städas minst 1 gång/månad
 • elevens individuella studieplan tillhandahålls och
  regelbundet följs upp med eleven, bl. a. genom att ha utvecklingssamtal med eleven och omyndig elevs vårdnadshavare minst en gång per termin
 • följa upp hög frånvaro, skolk eller upprepade sena
  ankomster med eleven och omyndig elevs vårdnadshavare samt varje månad sammanställa och rapportera planerade åtgärder till resp. rektor. Om vårdnadshavare inte har loggat in i frånvarosystemet så bör mentorn ta kontakt med hemmet.
 • speciellt uppmärksamma när elev får svårigheter i
  skolarbetet eller visar tecken på att inte må bra. Mentor samråder och föreslår åtgärder tillsammans med arbetslag, elevvårdsteam och ansvarig skolledare samt att vara föredragande i klasskonferensen
 • ta beslut angående elevens ledighetsansökningar.
 • vara pedagogiska ledare
 • hålla sig à jour med skolutveckling, lagstiftning, pedagogik och metodik
 • skyndsamt agera om ansvarfrågan brister hos enskilda
  elever. Eleven skall redogöra för hur de skall komma tillrätta med ansvarsbristen
 • ta fram vilka konsekvenser som ska gälla om ansvarsfrågan
  brister. 
 • administrationen fungerar smidigt
 • säkerställa att skrivschema upprättas i september
 • fånga upp elever med särskilda behov och där sätta in rätt
  insatser t.ex. specialpedagogiska insatser, kuratorstöd etc.
 • motverka diskriminering, våld och hot
 • lärarna upprättar, i samarbete med specialpedagogerna, åtgärdsprogram.
 • Specialpedagogerna bevakar uppföljning av åtgärdsprogrammen.
 • visa respekt för skolans verksamhet. Skoltiden likställs
  med arbetstid d.v.s. 100 % närvaro gäller
 • säkerställa att eleven är närvarande i skolan och
  regelbundet (minst en ggr/vecka) tar del av registrerad frånvaro.
 • vara aktiv i kontakten med skolan-ömsesidigt utbyte
 • säkerställa att eleven är redo för skolans arbete.

Foto: Frasse Franzen